Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU LAGEDI-JÜRI NOORTEÜHINGU PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu Lagedi-Jüri Noorteühing (edaspidi lühend: LJNÜ) põhikiri on kinnitatud 10. juulil 2006.a. sõlmitud asutamislepinguga. Muudetud 14.05.2015 üldkoosoleku otsusega.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Nimi: Lagedi-Jüri Noorteühing
1.2 LJNÜ asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Rae vald.
1.3 LJNÜ eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööaega.
1.4 LJNÜ on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma pitsat, pangakonto ja sümboolika.
1.5 LJNÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, kehtivast seadusandlusest, õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6 LJNÜ tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik.
1.7 LJNÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.8 LJNÜ on asutatud tähtajatult.

2.  EESMÄRK

2.1  Eesmärkide täitmiseks viib LJNÜ ellu järgmisi tegevusi:
1) kooli, -huvialakooli- ja töövälise tegevuse pakkumine noortele;
2) harivate ja meelt lahutavate noorteürituste korraldamine;
3) noorte vaimse ja füüsisilise arengu soodustamine läbi sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatuse korraldamise;
4) noorte suunamine isetegevusele ja nende toetamine kujunemaks ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks;
5) annetuste kogumine ja stipendiumite andmine põhikirjalistel eesmärkidel.

3. LIIKMED

3.1  LJNÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab põhikirja.
3.2  Taotleja esitab LJNÜ juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma LJNÜ põhikirja, kodukorra eeskirja, tasuma liikmemaksu ja osa võtma ühingu tegevustest.
3.3  LJNÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus või juhatuse poolt volitatud noortejuht.
3.4 LJNÜ-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse koosoleku otsusega kustutatakse väljaastunu nimekirjast avalduses märgitud kuupäeval.
3.5  LJNÜ liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
1) liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
2) liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi LJNÜ üldkoosolekul, ühingu poolt korraldatud üritusel ega osa võtnud ühingu tegevusest;
3) liige astub LJNÜ-ga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;
4) liige tegutseb ühingu huvide vastu;
5) liige ei järgi LJNÜ põhikirja ja ei täida sisekorra eeskirju.
3.6  LJNÜ liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.
3.7  LJNÜ liikmetel on õigus:
1) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
2) olla valitud juhatuse liikmeks;
3) nõuda ebaõigete otsuste tühistamist;
4) saada teavet ühingu tegevuste kohta;
5) teha ettepanekuid LJNÜ tegevuskavasse;
6) astuda LJNÜ-st välja.
3.8  LJNÜ liikmed on kohustatud:
1) täitma põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;
2) täitma LJNÜ kodukorra eeskirja;
3) maksma õigeaegselt ja ettenähtud suuruses liikmemaksu;
4) teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks juhatuse poolt määratud andmed ja teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1  LJNÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.
4.2  Üldkoosoleku valmistab ette ja viib läbi juhatus.
4.3  LJNÜ üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine;
4) juhatuse liikme, juhataja või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus  või nõudes ühingu esindaja määramine;
5) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6) LJNÜ sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning maksetähtaja määramine;
7) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4  LJNÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
1) aastaaruande kinnitamiseks
2) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest
3) muudel juhtudel, kui LJNÜ huvid seda nõuavad.
4.5 Üldkoosoleku koha, aja ning päevakorra määrab juhatus, teatades sellest vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku algust.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmeist.
4.7 Üldkoosolekut protokollitakse.

5. JUHATUS

5.1  LJNÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-3 liiget.
5.2  LJNÜ juhataja on määratud omavahelisel kokkuleppel juhatuse liikmete poolt.
5.3  Juhatuse liikmed määratakse ametisse 1-3 aastaks vastavalt üldkoosoleku otsusele.
5.4  Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5  Juhatus kehtestab LJNÜ kodukorra eeskirjad.
5.6  Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhataja vähemalt kord kvartalis.
5.7  Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.8  Juhataja kooskõlas juhatusega sõlmib, muudab ja lõpetab töö- ja muid lepinguid, korraldab LJNÜ asjaajamist, rahaliste ja materiaalsete väärtsute kasutamist ning dokumentatsiooni korrasolekut.
5.9  Juhataja valduses ja käsutada on LJNÜ pitsat ja pangakonto.
5.10 Juhataja on palgaline töötaja. Palga suurus määratakse juhatuse poolt sõlmitud (töö)lepinguga lähtuvalt üldkoosoleku otsusest.
5.11 Juhatuse liikme saab ennetähtaegselt tagasi kutsuda vaid üldkoosoleku otsusega.

6.  VARA JA VAHENDID

6.1 LJNÜ-l on õigus omada vara ja vahendeid, mis tekivad:
1) liikmemaksudest;
2) sponsorlusest, annetusest, korjandusest ja humanitaarabist;
3) pärandvarast;
4) koolitusest ja projektitööst;
5) kohaliku omavalitsuse finantseerimisest;
6) riigieelarvelistest summadest;
7) põhikirja ja seadusega kooskõlas olevatest tegevustest.
6.2  LJNÜ korraldab raamatupidamist vastavalt raamupidamise seadusele.
6.3  LJNÜ ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele, ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikutega seotud isikutele.

7.      ÜHINEMINE. JAGUNEMINE.LIKVIDEERIMINE

7.1  LJNÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2  LJNÜ tegevus lõpetatakse:
1) üldkoosoleku otsusega;
2) pankrotimenetluse alustamisel LJNÜ vastu;
3) muul seaduses ettenähtud alusel.
7.3  LJNÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.4  Likvideerijad lõpetavad LJNÜ tegevuse ja vajadusel müüvad vara.
7.5  LJNÜ likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle kohalikule omavalitsusele, kelle haldusterritooriumil ühing peamiselt tegutses.